0986.099.519 - 028 6656 6422


Phòng cháy đối với cơ sở kinh doanh sản xuất

Last updated 13/11/2018

Các cơ sở kinh doanh sản xuất phải đảm bảo các quy định về an toàn PCCC, cụ thể được quy định như sau(Trích điều 20 Luật PCCC 2001)

 1. Cơ sở được bố trí trên một phạm vi nhất định, có người quản lý, hoạt động và cần thiết có phương án phòng cháy và chữa cháy độc lập phải thực hiện các yêu cầu cơ bản sau đây:
  1. Có quy định, nội quy về an toàn phòng cháy và chữa cháy;
  2. Có các biện pháp về phòng cháy;
  3. Có hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy phù hợp với tính chất hoạt động của cơ sở;
  4. Có lực lượng, phương tiện và các điều kiện khác đáp ứng yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy;
  5. Có phương án chữa cháy, thoát nạn, cứu người, cứu tài sản và chống cháy lan;
  6. Bố trí kinh phí cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy;
  7. Có hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động phòng cháy và chữa cháy.
 2. Đối với cơ sở khác thì thực hiện các yêu cầu về phòng cháy quy định tại khoản 1 Điều này phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của cơ sở đó.
 3. Những đối tượng quy định tại các điều từ Điều 21 đến Điều 28 của Luật này ngoài việc thực hiện các yêu cầu về phòng cháy quy định tại khoản 1 Điều này, còn phải thực hiện các biện pháp đặc thù về phòng cháy và chữa cháy cho từng đối tượng đó.